– طراحی و ساخت خطوط لوله پروفیل 2 و 3 و 4 اینچ

– پروفیل باز شامل نبشی، چارچوب و Z

 

– طراحی و ساخت خط نوار بری، رول باز کن

– طراحی و ساخت خطوط نورد گرم